Odpowiedzialność prawna

Zasady korzystania ze strony firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Wstęp

Dziękujemy za wizytę w serwisie internetowym marki Vaillant i zainteresowanie jej produktami. Poniżej zamieszczamy istotne informacje prawne dotyczące korzystania z tego serwisu.

Serwis internetowy prowadzi spółka Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Krakowskiej 106, 02-256 Warszawa (zwana dalej „firmą Vaillant“). Korzystanie z serwisu internetowego (serwisu firmy Vaillant podlega poniższym Zasadom korzystania. Zasady korzystania mogą ulegać zmianom i mogą być zastąpione innymi zasadami i postanowieniami, dotyczącymi np. zakupu wyrobów i usług. Zalogowanie się w serwisie firmy Vaillant lub korzystanie z niego w sposób, który nie wymaga logowania, oznacza akceptację Zasad korzystania w ich aktualnie obowiązującej wersji.

Serwis internetowy firmy Vaillant zaprojektowano z najwyższą starannością. Firma nie może jednak zagwarantować i przyjąć odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i wyczerpujący charakter udostępnionych informacji i danych. Firma Vaillant zastrzega sobie prawo zmiany lub poprawienia udostępnianych danych i informacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Firma ma prawo odstąpić w dowolnym czasie od prowadzenia serwisu internetowego oraz świadczenia usług dostępnych za jego pośrednictwem w całości lub w części. Z uwagi na charakter Internetu i systemów komputerowych, firma Vaillant nie odpowiada za stałą dostępność jej serwisu internetowego.

W celu zarejestrowania się, użytkownik ma obowiązek podać rzetelne informacje, a w razie ich zmiany - aktualizować te informacje (w miarę możliwości online) bez zbędnej zwłoki. Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby jego adres poczty elektronicznej, przekazany firmie Vaillant, był stale aktualny i aby możliwe było kontaktowanie się z użytkownikiem pod tym adresem.

Po rejestracji, użytkownik uzyska kod dostępu, złożony z nazwy użytkownika i hasła (dalej: „dane użytkownika"). Podczas pierwszego dostępu, użytkownik może natychmiast zmienić hasło otrzymane od firmy Vaillant na inne hasło, znane wyłącznie użytkownikowi. Dane użytkownika umożliwiają mu przeglądanie lub zmianę własnych danych osobowych oraz - w razie potrzeby - wycofanie zgody na przetwarzanie tych danych.

Wyroby i usługi

Firma Vaillant udostępnia w serwisie internetowym informacje o wyrobach i usługach, które mogą być niedostępne w pewnych krajach. Firma Vaillant nie gwarantuje, że wyroby i usługi przedstawione w tym serwisie są dostępne w kraju każdego użytkownika.

Znaki towarowe stosowane na oznaczenie pewnych wyrobów mogą różnić się w niektórych krajach od znaków przedstawionych w tym serwisie. Niektóre wyroby i usługi przedstawione w serwisie internetowym firmy Vaillant mogą być niedostępne w pewnych krajach lub dopuszczone do obrotu pod różnymi warunkami, nałożonymi przez władze państwowe.

Odpowiedzialność

Jeżeli informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są udostępniane bezpłatnie, wyklucza się wszelką odpowiedzialność firmy za wady fizyczne i prawne informacji, oprogramowania i dokumentacji. W szczególności firma Vaillant nie gwarantuje, że są one poprawne, wolne od wad, roszczeń osób trzecich, kompletne lub zdatne do określonego celu.

Wszelka odpowiedzialność firmy Vaillant jest wyłączona, chyba, że określają ją przepisy prawa, np. o odpowiedzialności za produkty, albo odpowiedzialność taka wynika z winy umyślnej, rażącego zaniedbania powodującego uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, niedotrzymania gwarantowanych parametrów, umyślnego ukrycia wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych odszkodowanie ogranicza się do odszkodowania za szkody, których naprawienie przewidziano w umowie, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej firmy Vaillant.

Firma Vaillant dokłada wszelkich starań, aby jej serwis internetowy nie zawierał wirusów, jednak nie może zagwarantować, że w serwisie nie ma żadnych wirusów. Użytkownik jest zobowiązany zastosować dla własnego bezpieczeństwa odpowiednie środki ochrony i uruchomić program antywirusowy przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

Celem powyższych postanowień nie jest przerzucenie na użytkownika ciężaru dowodu w razie wystąpienia szkód.

Hiperłącza (odnośniki)

Serwis internetowy firmy Vaillant może zawierać hiperłącza do serwisów i stron internetowych osób trzecich. Firma Vaillant nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść takich serwisów i stron, nie składa zatem żadnych oświadczeń w sprawie ich treści i prawdziwości informacji w nich zawartych, ponieważ nie ma wpływu na informacje zawarte w tych serwisach i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje w nich podane. Użytkownik korzysta z tych serwisów i stron wyłącznie na własne ryzyko.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym są własnością

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

al. Krakowska 106

02-256 Warszawa

i pozostałych spółek grupy Vaillant. Grupa Vaillant oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, w Niemczech oraz jej spółki powiązane. Wszystkie teksty, ilustracje, elementy graficzne, pliki dźwiękowe, filmowe i animowane, znaki towarowe i pozostałe treści zawarte w serwisie internetowym podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz z pozostałymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Użytkownik nie ma prawa zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wypożyczać, używać, uzupełniać ani wykorzystywać w inny sposób tych treści bez uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku uzyskania zgody, każdą kopię treści zawartych w serwisie internetowym firmy Vaillant lub części zawartości serwisu, należy oznaczyć następującą notą o prawach autorskich „© [rok] Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.”

Użytkownik może czytać, kopiować, drukować i zapisywać wszelkie materiały publikowane przez firmę Vaillant w serwisie internetowym wyłącznie do użytku osobistego, a szczególności nie w celach sprzedaży lub udostępnienia innym osobom. Zezwolenie to nie obejmuje prawa do zmiany treści pobranych z serwisu internetowego.

Informacje prasowe oraz pozostałe dokumenty, fotografie i elementy graficzne wskazane, jako przeznaczone do publikacji, można wykorzystywać w publikacjach prasowych pod warunkiem zamieszczenia następującej noty o prawach autorskich: „© [rok] Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., www.Vaillant.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.” Przedruk jest bezpłatny, prosimy jednak o przesłanie egzemplarza do naszego archiwum.

Aby uzyskać zgodę na korzystanie z materiałów zawartych w serwisie internetowym do innych celów, proszę zwrócić się do naszej firmy pod adresem:

vaillant@vaillant.pl

Znaki towarowe

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki firmowe, znaki towarowe, symbole i oznaczenia wyrobów zawarte w serwisie internetowym firmy Vaillant są chronione przepisami prawa własności przemysłowej. Stanowią one własność intelektualną grupy Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, w Niemczech lub jej spółek powiązanych. Użycie lub wykorzystywanie tych znaków towarowych bez upoważnienia jest surowo wzbronione i stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz pozostałych przepisów o ochronie własności intelektualnej i zapobieganiu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona danych osobowych

Podczas gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych, które umożliwiają identyfikację użytkownika serwisu internetowego, firma Vaillant przestrzega obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych i prywatności. Proszę zapoznać się z informacją o ochronie danych.

Postanowienia końcowe

Wykonanie i rozumienie niniejszych Zasad korzystania podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach sporów właściwe są sądy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli jedno z postanowień Zasad korzystania okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Opinie

Zapraszamy użytkowników do przekazywania opinii o naszej stronie i wyrobach. Zaznaczamy jednak, że możemy nieodpłatnie skorzystać z przekazanych pomysłów i propozycji w celu opracowania, udoskonalenia i sprzedaży naszych wyrobów.